همکاران

تیم اجرایی شرکت پیشگامان کیش

معرفی اعضای شرکت پیشگامان کیش
سید امیر کاشی

مهندس سید امیر کاشی : مدیر مالی و قائم مقام مدیرعامل

فرهاد امیر اسدی

مهندس سید فرهاد امیر اسدی : بازرگانی خارجی

محمد بزرگر

مهندس محمد برزگر : مدیر طراحی صنعتی و پروژه

مهندس محسن حبیب زادگان

مهندس محسن حبیب زادگان : مدیریت کنترل کیفی

مهندس خرم

مهندس سید مجید خرم : مسئول روابط بین الملل و انفورماتیک

مهندس نرگسیان

مهندس رضا نرگسیان : مدیریت پروژه ها

سید نادر شریفی

سید نادر شریفی : مدیر پشتیبانی