همکاران

تیم اجرایی شرکت پیشگامان کیش

معرفی اعضای شرکت پیشگامان کیش

مجمد هاشمی نیا :  قائم مقام مدیرعامل

فرهاد امیر اسدی

مهندس سید فرهاد امیر سعیدی : بازرگانی خارجی

امیرحسین هاشمی نیا: مدیر طراحی صنعتی و پروژه

مهندس محسن حبیب زادگان

مهندس محسن حبیب زادگان : مدیریت کنترل کیفی

مهندس خرم

مهندس سید مجید خرم : مسئول روابط بین الملل و انفورماتیک

محمدرضا زرپور : مدیر پشتیبانی

مهندس نرگسیان

مهندس رضا نرگسیان