پروژه ارومیه – کنگره سرداران و شهدای اذربایجان – 1396